Kdy je potřeba koordinátor

Kdy je potřeba koordinátor, Oznámení o zahájení prací a kdy zpracování Plánu BOZP na staveništi?

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ČÁST TŘETÍ DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
  • 14 (1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.
Pozn. Platí i v případě, kdy hlavní dodavatel zadá část zakázky svým subdodavatelům Vyložíme-li si citované ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. za pomoci směrnice, dospějeme k závěru, že v případě, kdy bude na staveništi působit dva a více zaměstnavatelů (je zcela lhostejno jestli tam budou působit současně nebo postupně nebo jestli jeden zhotovitel bude tzv. „generální“ a bude uzavírat smlouvy s dalšími zhotoviteli), musí být určen koordinátor BOZP. Pouze v případech, kdy zadavatel zadá stavbu pouze jednomu zhotoviteli, který provede stavební práce sám svými zaměstnanci bez pomoci dalších subdodavatelů, povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá. To jsou ale v praxi jen stavební práce malého rozsahu. Zhotovitel již pak koordinátora neurčuje. (Citace z http://bozpinfo.cz/ aut.JUDr.Eva Dandová) Povinnost zadavatele stavby mít zajištěného koordinátora BOZP na staveništi kontroluje Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty práce, které při nesplnění této povinnosti mohou zadavateli / ivestorovi / stavebníkovi uložit pokutu až do výše 2 mil.Kč (právnická osoba) nebo 400 tis.Kč (fyzická osoba). (2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby20) . (3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. (4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. (5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. (6) Při přípravě a realizaci staveb a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1, b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu21) c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu22) se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. § 15 (1) V případech, kdy při realizaci stavby a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit

oznámení o zahájení prací,

jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště23) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.  

Náležitosti oznámení o zahájení prací

(příl.4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb) 1. Datum odeslání oznámení. 2. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 5. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor. 6. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 7. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat jeho jménem. (2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

(dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (To znamená, že plán musí být zpracován i v případech, kdy není určen koordinátor, např. proto, že stavba je realizována pouze jedním zhotovitelem, jedná se o stavbu svépomocí, není vydáno stavební povolení nebo ohlášení stavby.)  

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán

(příl.5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb) 1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 3. Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.37) 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. 7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.7) 8. Potápěčské práce. 9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.2) 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. Aktuální znění zákonů na http://portal.gov.cz/app/zakony/    ]]>